Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Materiały dydaktyczne


Literatura do zajęć projektowych:Obowiązujące Akty Prawne:


1.      Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami)


2.      Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego


3.      Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zmianami)


4.      Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej


POLSKIE NORMY:


PN-83/B-03430/Az3:2000, (PN-73/B-03431) – WENTYLACJA GRAWITACYJNA


PN-ISO-9836 – WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE W BUDOWNICTWIE


PN-EN 12524:2003 – MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE WŁAŚCIWOŚCI


PN-EN 12834:2006  - OBCIĄŻENIE CIEPLNE


PN-EN ISO 6946:2004 – OPÓR CIEPLNY I WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA


PN-82/B-02403 – TEMPERATURY OBLICZENIOWE ZEWNĘTRZNE


PN-EN 12828 – PROJEKTOWANIE WODNYCH INSTALACJI C.O.


PN-EN ISO 13790:2009 – OBLICZANIE ZUŻYCIA ENERGII NA POTRZEBY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA


PN-84/B-01400 – OZNACZENIA NA RYSUNKACH C.O.


PN-91/B-02420 – ODPOWIETRZANIE INSTALACJI OGRZEWAŃ WODNYCH


PN-B-02431-1:1999 – KOTŁOWNIE WBUDOWANE NA PALIWO GAZOWE


PN-EN ISO 4126-1:2007 ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA 1-7


WUDT-UC KW/06 10.2003 – URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE KOTŁY WODNE


KSIĄŻKI:


Pieńkowski i inni: Ogrzewnictwo 1,2


Kwiatkowski: Centralne ogrzewanie


Koczyk H. i inni: Ogrzewnictwo praktyczne


Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy


Szaflik W.: Projektowanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych


Zaborowska E.: Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe


Żarski K.: Obiegi wodne i parowe w kotłowniach


Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe


 


STRONY www, KATALOGI I PORADNIKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW:


Schiedel, TECE, Kan, Wavin, Purmo, VH, Kermi, Buderus, Broetje, Vaillant, Viessmann, De Dietrich, Danfoss, TA, Wavin, PoWoGaz, Gazex